Medicinos fizikos

Medicinos fizika

Studijų programos pavadinimas: Medicinos fizika

Valstybinis kodas: 621B92001

Studijų sritis: biomedicinos mokslai

Studijų kryptis (šaka): Medicinos fizika

Studijų pakopa: antrosios pakopos studijų

Studijų forma: nuolatinė

Studijų programos trukmė (metais): 2

Kreditai: 120

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: medicinos fizikos magistras

Kvalifikacijos lygmuo: 7

 

Studijų programos planas (2011 m.)

 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai: Priimami asmenys, baigę akademines Fizikos ir Taikomosios fizikos bakalauro programas, taip pat kitų fizinių, biomedicinos, technologinių mokslų krypčių programas ir surinkę atitinkamą fizikos ir matematikos dalykų kreditų skaičių, atitinkantį Fizikos studijų krypties reglamentą, patvirtintą ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-276 (2007-02-27).

Studijų programos tikslas: Pagrindinis programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos, atitinkančius tarptautinius standartus medicinos fizikos specialistus, gebančius kurti, taikyti modernius metodus ir technologijas medicinoje, generuoti idėjas efektyviai praktinei, tiriamajai, pedagoginei ir ekspertinei veiklai, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio fizinių ir biomedicinos mokslų kontekstą, kelti fizinių ir biomedicinos mokslų prestižą ir šiuos mokslus sieti su socialinėmis šalies reikmėmis. Magistrantūros studijos gali būti laikomos pirmuoju studijuojančiojo mokslinės veiklos etapu prieš numatomas doktorantūros studijas arba aukštesniuoju pasirengimo darbui ir studijoms sveikatos priežiūros infrastruktūroje etapu

Pagrindiniai laukiami studijų rezultatai: Kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves; teisingai parinkti ir naudoti tinkamą matavimo įrangą bei metodus, skirtus konkretaus paciento priežiūrai; įvertinti galimas matavimų ir procedūrų klaidas bei numatyti jų pašalinimo kelius; taikyti tyrimų kokybės užtikrinimo ir kontrolės principus; naudoti IKT medicinos diagnostikoje ir terapijoje; argumentuotai perteikti žinias, medicinos fizikos specialistų ir ne specialistų auditorijai; dirbti savarankiškai ir komandoje; nuolat mokytis ir tobulinti įgytas profesines žinias, įgūdžius; panaudoti diagnostinių tyrimų duomenis atitinkamos veiklos kokybei tobulinti; įvertinti diagnostinių tyrimų bei terapijos poveikio rezultatus bei aptarti juos su medicinos personalu ir pacientais.

Tolimesnių studijų galimybės: Medicinos fizikos magistrantūros studijų programą baigę absolventai galės dirbti jaunesniaisiais medicinos fizikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose (spindulinės terapijos, diagnostinės radiologijos ir branduolinės medicinos bei kituose pacientų diagnostikos ir gydymo skyriuose) prižiūrint profesionaliems medicinos fizikams.Baigus šią magistrantūros studijų programą galimos tolesnės studijos: siekti medicinos fiziko licenzijos mokantis ir dirbant sveikatos priežiūros įstaigose (rezidentūroje); fizikos arba biofizikos krypties doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės: Medicinos fizikos magistrai turi parinkti ir naudoti tinkamą įrangą bei metodus, skirtus paciento priežiūrai; įvertinti galimas matavimų ir procedūrų klaidas bei numatyti jų pašalinimo kelius; suprasti ir taikyti tyrimų kokybės užtikrinimo ir kontrolės principus; naudoti šiuolaikines IKT medicinos diagnostikoje ir terapijoje.

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji egzaminai: Magistro baigiamasis darbas yra viso magistrantūros laikotarpio darbo rezultatas. Rengdamas baigiamąjį darbą magistrantas turi įrodyti savo sugebėjimą savarankiškai analizuoti bei interpretuoti mokslinę literatūrą, planuoti bei atlikti mokslinius tyrimus, pateikti mokslinio tyrimo rezultatus, jų interpretaciją bei išvadas. Šiame etape yra baigiami tyrimai pasirinktoje mokslinėje srityje, sisteminami ir tvarkomi tyrimų rezultatai ir pateikiamas magistro kvalifikacinis darbas.

Egzaminavimo ir vertinimo nuostatai: Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.

Studijų mainų koordinatorius: Violeta Karenauskaitė, Naugarduko g. 24, Vilnius; Tel.: +370 5 2193097;
El. paštas: violeta.karenauskaite@mf.vu.lt

Programos komiteto pirmininkas: Algirdas Edvardas Tamošiūnas, Santariškių g. 2, Vilnius; Tel.: +370 5 2365177;
El. paštas: algirdas.tamosiunas@mf.vu.lt

Renginių kalendorius

June 2022
MTWTFSS
« May   Jul »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Informacija

Konferencija